Er is nogal wat te doen rond het betalen uit een PGB (Persoonsgebonden Budget) aan familieleden van een chronisch zieke, gehandicapte naaste. Het tv-programma De Monitor besteedt er ook aandacht aan.
Wat is er aan de hand?.

Als degene die zorg nodig heeft (zorgvrager) aanspraak wilt maken op professionele zorg/ondersteuning, dan wordt dat niet zomaar toegekend. Er moet een zorgindicatie gemaakt worden. Een zorgindicatie houdt in dat vastgesteld wordt op welke zorg/ondersteuning recht bestaat en op hoeveel uren per week.

De gemeente regelt dat voor o.a. Huishoudelijke zorg, Begeleiding (Dagbesteding), Woningaanpassing, Vervoersvoorziening, Logeeropvang, Jeugdzorg..

Uw zorgverzekeraar voor o.a.Verpleegkundige zorg en Persoonlijke Verzorging.

Gaat het om intensieve 24-uurs zorg en toezicht dan regelen dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het Zorgkantoor.

Als de zorgvrager recht heeft op zorg, kan de zorg verleend worden door een (thuis)zorgorganisatie die een contract heeft met de gemeente of zorgverzekeraar. Dit wordt genoemd: Zorg In Natura (ZIN).

Als u zelf uw zorgverlener wilt kiezen, dan kan dat via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De zorgvrager krijgt de beschikking over een geldbedrag, waarmee de eigen zorgverlener betaald kan worden. Aan het verkrijgen van een PGB worden wel een aantal voorwaarden gesteld. Het PGB wordt beheert door de Sociale Verzekeringsbank.
Sommigen kiezen er voor om de geïndiceerde (vastgestelde uren) zorg/ondersteuning geheel of gedeeltelijk te laten verlenen door hun naaste familie of goede vriend(in). 

Mogen deze naasten betaald worden uit het PGB voor het geheel of gedeeltelijk verlenen van die vastgestelde (geïndiceerde) uren zorg/ondersteuning? 
Het antwoord is wettelijk vastgelegd en is JA.

Maar sommige gemeenten en zorgverzekeraars willen de wet zodanig uitleggen dat het hen het beste uitkomt.

GEMEENTEN.
Indicatie.

Gemeenten mogen nu zelf zorgindicaties doen, die vroeger gedaan werden door het CIZ. Vanwege de bezuinigingsopdracht hebben gemeenten regelmatig lagere indicaties afgegeven dan voorheen gebeurde. Gemeenten hebben niet voor niets meer dan 300 miljoen euro over op het WMO-budget over 2015.
Veel zorgvragers krijgen dus nu minder zorg dan vroeger, terwijl hun toestand of gelijk of slechter is geworden.

Betaling aan familie/vriend(in) uit een PGB.
Sommige gemeenten zeggen: "Zorgverlening door familie of vriend(in) is mantelzorg. En mantelzorg is onbetaalde zorg. Dus mogen familie/vriend(in) niet betaald worden uit een PGB".
Pas op! Deze redenatie is niet juist.
Mantelzorgers verlenen vaak vele uren per dag en meerdere dagen van de week zorg/ondersteuning/begeleiding. Soms zelf 24 uur per dag en 7 dagen per week. Vaak is mantelzorg zo intensief, dat de mantelzorger een betaalde baan geheel of gedeeltelijk opgeeft.
Als degene die zorg nodig heeft een officiële indicatie heeft van een aantal uren per week voor aangegeven zorg/ondersteuning/begeleiding, dan is die zorgverlening gedurende die uren geen mantelzorg, maar geïndiceerde zorg en die moet betaald worden.
Accepteer het dus niet als door de gemeente een PGB geweigerd wordt, zoals hierboven beschreven is.

Uurtarief. 
Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor veel aspecten van zorg en ondersteuning. Wettelijk hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om bepaalde regelingen zelf in te vullen, te bepalen. Zo ook het PGB-tarief. Ook mogen ze het PGB-tarief voor geïndiceerde zorgverlening door familie/vriend(in) (het eigen sociale netwerk) lager vaststellen dan wanneer die zorg door een professionele zorgorganisatie verleend zou worden.
Gemeenten hanteren een lager PGB-tarief, indien de geïndiceerde zorg verleend wordt door leden van het sociale netwerk van de zorgvrager.
Helaas is hieraan op dit moment niets te doen. Er zijn wetswijzigingen nodig, of wijzigingen in gemeenteverordeningen, om hierin iets te veranderen.

Eigen bijdrage.
De gemeente mag, volgens bepaalde regels, de eigen bijdrage bepalen voor zorg en ondersteuning. De verrekening van de eigen bijdrage voor het PGB is niet meer vooraf, maar gebeurd achteraf en de vaststelling ervan is ook anders dan in het verleden.
Dit leidt met elkaar in de praktijk tot hogere eigen bijdragen dan in het verleden (vòòr 2015). Gemeenten zouden hieraan wel wat kunnen doen. Zo zijn er gemeenten die hun eigen bijdragen extra maximeren.

ZORGVERZEKERAARS.
Voor zorgverzeraars geldt hetzelfde als voor gemeenten.
Zorgverzekeraars vergoeden voor 100% (zonder eigen bijdrage en eigen risico) de wijkverpleging, verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging.
De zorgvrager mag met een PGB ook zelf verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging inkopen.
Veel zorgverzekeraars proberen daar onderuit te komen door te bepalen dat als de zorgverlening planbaar is, dat daarvoor dan geen PGB verstrekt wordt. Dit leidt tot onnodige discussies welke zorg in welke situatie "planbaar" is en welke niet.

De eindconclusie is nu dat familie/vriend(in) die vroeger ook al uit een PGB betaald werd voor het verlenen van geïndiceerde zorg/ondersteuning en dat nu nog steeds doet, er financieel sterk op achteruit gaat. Terwijl de zorgbehoefte gelijk is gebleven of in veel gevallen juist is toegenomen. En terwijl veel mantelzorger, om beter te kunnen zorgen, een betaalde baan geheel of gedeeltelijk hebben opgezegd.
Een rare zaak nu zo de nadruk er op gelegd wordt dat familie/vrienden(-innen) (mantelzorgers) meer moeten doen.

Het lijkt nu toch logisch om mantelzorg niet moeilijker te maken maar juist makkelijker.